Mesologie

Zakelijke informatie

Algemeen

Ik ben gediplomeerd Mesoloog (DM) en sta geregistreerd in het Register Mesologie (RM)

 

Tevens ben ik aangesloten bij de overkoepelende organisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

 

Ik ben aangesloten bij NVVM (Nederlandse Vereniging Voor Mesologie) en de VBAG (Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

TCZ: Tuchtrecht Complementaire Zorg. Via de VBAG ben ik aangesloten bij deze geschillencommissie.

 

Ik sta vermeld in de zorggids.

Sinds 25 mei 2018 verordent de wet dat er een op schrift gestelde behandelovereenkomst getekend moet worden door de patiënt, tijdens het eerste consult.

Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik toestemming van beide ouders (of verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft.

Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd. Dit formulier wordt u toegestuurd en dient voor (of tijdens) het eerste consult getekend te zijn.

Als er een klacht is, wordt u verzocht om dit zo snel mogelijk met mij te bespreken om tot oplossing te komen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u uw klacht  voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze zal proberen te bemiddelen en te zoeken naar een oplossing.

U kunt contact opnemen met Quasir, Expertisecentrum Klachten en Calamiteiten Zorg. 

E-mail: bemiddeling@quasir.nl

06-48445538

Indien de klacht toch niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke partij en gespecialiseerd in de complementaire zorg.

De uitspraak van de commissie is bindend voor beiden partijen.  

Een geschil indienen kost 50,-

Binnen zes maanden na indiening doet de commissie uitspraak over de klacht. Zie verder op zorggeschil.nl

Als er sprake is van een ernstige klacht, dan kan de klachtenfunctionaris adviseren om de klacht neer te leggen bij TCZ.

 

Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

De klachtenfunctionaris kan u hier verder bij begeleiden.