Mesologiepraktijk Ellen Schwartz

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

In het dossier kunnen gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, uitsluitend na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

 

Als uw behandelend therapeut doe ik mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

  • als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
  • een wettelijke geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

  • het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming,
  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid,
  • geanonimiseerd gebruik tijdens  intercollegiale toetsing,
  • voor de financiële administratie, zodat mijn administrateur of ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw expliciete toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier, blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

Verder blijft uw privacy gewaarborgd, omdat ik werk met de richtlijnen vanuit de

  • Algemene verordening persoonsgegevens (AVG)
  • Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO)
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

De website maakt gebruik van cookie.