Mesologiepraktijk Ellen Schwartz

Algemene voorwaarden

Tijdens vakanties wordt de praktijk indien noodzakelijk waargenomen door een collega. De informatie hierover zal mondeling, via de email of voicemail worden verstrekt.

 

Als ik door ziekte of onvoorziene omstandigheden de afspraak niet kan laten doorgaan, zal ik zo spoedig mogelijk contact opnemen om een vervangende afspraak in te plannen.

 

Alle eventuele gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts van de cliënt, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.

 

Mesologie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen.

 

Het wordt op prijs gesteld als de huisarts en/of de specialist op de hoogte is van uw klachten.

 

Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van Mesologie niet worden gediagnostiseerd.

 

De behandelingen kunnen wel een positieve ondersteuning zijn bij de reguliere behandeling. 

 

Voorgeschreven reguliere medicatie mag nooit zonder overleg met uw behandelend arts of specialist worden gestopt of veranderd. 

 

U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid.

 

De mesoloog geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij u voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de mesoloog.

 

De mesoloog is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

 

De mesoloog is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat u de door de mesoloog mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren hebt opgevolgd.

 

De mesoloog is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De mesoloog zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

Ontbindende voorwaarden

Indien u de voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig acht, kunt u deze eenzijdig beëindigen. De afspraak moet dan wel afgezegd worden via de mail.

 

Beëindiging van de behandeling kan dus te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

De mesoloog kan de behandeling slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en u, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of andere medische hulpverlener.